Nr 1 2021
według Ceneo
WYSYŁKA GRATIS!
Zamówienia od 99zł!

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

FERA Sp. z o.o. przywiązuje bardzo dużą wagę do przejrzystości działania i ceni podsta¬wowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Gwarancja poufności i ochrony Państwa danych jest dla nas ważna, dlatego dokła¬damy starań, by przyjęte zasady przetwarzania danych odbywały się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również z poszanowaniem podstawowych praw i wolności oraz zapewniały ich poufność i należyte bezpieczeństwo.

Celem niniejszego dokumentu jest należyte poinformowanie osób odwiedzających naszą stronę internetową oraz korzystających z naszej aplikacji mobilnej o kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

Zwracamy uwagę, że na Stronie internetowej umieszczone zostały linki do stron zewnętrznych, które nie są objęte niniejszą Polityką Prywatności. Oznacza to, że poprzez link zamieszczony na naszej Stronie internetowej nastąpi przekierowanie na zewnętrzną stronę internetową, za którą FERA nie ponosi żadnej odpowiedzialności , w szczególności nie odpowiada za zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących użytkowników korzystających z tych zewnętrznych stron internetowych.

Użytkownik, który wchodzi na Stronę internetową i korzysta z niej zgadza się na warunki określone w niniejszej Polityce Prywatności. Adres internetowy sklepu: https://fera.pl

Dane podmiotu prowadzącego Sklep Fera: FERA Sp. z o.o., ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 000501167, NIP: 8992750635, REGON: 022343326.

Spis treści
I. Definicje
II. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
III. Zakres danych osobowych
IV. Pliki Cookie
V. Cele, w jakich wykorzystywane są Własne Cookie
VI. Cele, w jakich wykorzystywane są Zewnętrzne Cookie
VII. Podstawy prawne i czas przetwarzania danych osobowych
w związku ze stosowaniem Cookie
VIII. Odbiorcy danych
IX. Zarządzanie plikami cookie i prawa Użytkownika
X. Informacje końcowe

I. Definicje

Administrator - oznacza FERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej (52-200), ul. Chabrowa 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 000501167, NIP: 8992750635, REGON: 022343326, która świadczy usługi drogą elektroniczną, przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkownika oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację mobilną, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie https://fera.pl

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Cookie - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookie Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookie Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Podmioty z grupy kapitałowej Pelion – spółki grupy kapitałowej Pelion.

Podmiot trzeci – inny podmiot, świadczący usługi, sprzedaż produktów, m.in. z grupy kapitałowej Pelion, przychodnie dla zwierząt, gabinety weterynaryjne i inne punkty świadczące usługi i sprzedające produkty dla zwierząt.

II. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FERA Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej, przy ul. Chabrowej 4, 52-200 Wysoka, KRS 0000501167, NIP 8992750635. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem danych korespondencyjnych Administratora oraz pod numerem telefonu: 222128076 lub adresem e-mail: [email protected].

Inspektor Ochrony Danych
W celu zagwarantowania najwyższych standardów w zakresie ochrony Pani/Pana danych osobowych w FERA Sp. z o.o. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Piotr Kawczyński, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

Prawa podmiotu danych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
1) prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
 Pani/Pana dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
 wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych a Administrator nie posiada innej podstawy prawnej przetwarzania,
 zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i po stronie Administratora nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 Pani/Pana dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku.
Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:
 uzna Pani/Pan, że dane osobowe są nieprawidłowe,
 Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chce Pani/Pan, aby zostały one usunięte przez Administratora,
 Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora a sprzeciw jest uzasadniony przez Pani/Pana szczególną sytuację,
6) prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
7) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy,
8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155 . Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, jednakże w niektórych sytuacjach może dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nastąpi to wyłącznie, gdy spełnione zostaną warunki określone w Rozdziale V RODO. W przypadku przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Administrator zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).

Profilowanie
W celu realizacji działań marketingowych, Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez Administratora dane osobowe dotyczące Pani/Pana oraz informacje dotyczące produktów, które Pani/Pan nabył, Administrator będzie przeprowadzać wnioskowania dotyczące Pani/Pana preferencji i zainteresowań, które to mogą posłużyć nam by lepiej dopasowywać do Pani/Pana oczekiwań nasz przekaz marketingowy. Tym samym Profilowanie będzie obejmowało dopasowanie wyświetlanych reklam, prezentowanych produktów w trakcie składania zamówienia, przesyłanych informacji o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach oferowanych przez Administratora, na podstawie zakupów oraz przeglądanych produktów w sklepie internetowym. W każdym czasie ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego działania.

Zakres, cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY (REKRUTACJA)
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy,
b) realizacji procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana (dotyczy danych wykraczających poza zakres wskazany w art. 221 Kodeksu Pracy),
c) realizacji procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody również w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych,
d) ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami, związanymi z realizacją procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 Kodeksu Pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne nie będą przez Administratora rozpatrywane.
OKRES PRZECHOWYWANIA:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia procesu rekrutacyjnego – maksymalnie 3 miesiące, licząc od dnia jego zakończenia.
W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 12 miesięcy.
ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
b) serwisy internetowe m.in.: www.pracuj.pl, www.gowork.pl,
c) inne podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW (UMOWY HANDLOWE)
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) opracowania oferty, nawiązania współpracy, zawarcia i realizacji umowy, na podstawie której opiera się współpraca – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku Kontrahenta będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą lub w przypadku wspólnika spółki cywilnej, będących stroną umowy,
b) kontaktu w sprawie wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – w przypadku danych osobowych osób, których dane są przetwarzane na potrzeby podpisania i realizacji umowy o współpracę, w tym m.in.: osób uprawnionych do reprezentacji Kontrahenta, pracowników/współpracowników Kontrahenta,
c) realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO
d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z prowadzeniem wewnętrznych czynności związanych z działalnością Administratora, w tym audytów oraz realizacji marketingu bezpośredniego, budowania pozytywnego wizerunku Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
e) zrealizowania przysługującego Państwu uprawnienia do rozpatrzenia reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i c) RODO – Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 tj.),
f) przesyłania informacji marketingowych o aktualnej ofercie Administratora, w ramach prowadzenia marketingu bezpośredniego – dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego usług własnych - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy Prawo telekomunikacyjne, Administrator potrzebuje dodatkowych zgód na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji. W przypadku wyrażenia stosowanej zgody przez Panią/Pana, Administrator będzie mógł wysyłać informację marketingowe i handlowe za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, e mail). W tym przypadku Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie informacji o produktach i usługach drogą elektroniczną,
g) ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do opracowania oferty, realizacji umowy oraz działań marketingowych. Brak podania danych wiąże się z niemożliwości podpisania i realizacji umowy.
ŹRÓDŁO DANYCH
Jeśli Administrator danych nie pozyskał danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, to dane osobowe w zakresie: m.in.: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko/funkcja, miejsce zatrudnienia mogły zostać pozyskane przez Administratora danych z umowy, na podstawie której Administrator danych przetwarza dane lub udostępnione przez Kontrahenta.
OKRES PRZECHOWYWANIA:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, tj.:
a) dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy,
b) dane osobowe zawarte w umowie będę przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej – 5 lat – licząc od początku roku następującego po roku obrotowym: art. 86 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U.2021.1325 z późn.zm.), art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.2021.217 z późn. zm.),
c) dane osobowe mogą być przetwarzane dla zabezpieczenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami prze okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa,
d) dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane do momentu odwołania zgody,
e) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami.
ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
b) banki - w celu realizacji rozliczeń finansowych;
c) firmy audytorskie;
d) podmioty z Grupy Kapitałowej Pelion;
e) podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
POINFORMOWANIE PODMOTU DANYCH
Kontrahent zobowiązuje się do przekazania informacji, o których mowa powyżej, wszystkim osobom, których dane zostały lub zostaną przekazane Administratorowi w związku z zawarciem i wykonaniem umowy o współpracę.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PODWYKONAWCY, PRACOWNIKÓW PODWYKONAWCY LUB OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z PODWYKONAWCĄ CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1. w przypadku osoby fizycznej, działającej we własnym imieniu (w tym również jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą):
a) realizacja czynności, związanych ze złożeniem i realizacją zamówienia transportowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
c) ustalenie, dochodzenie oraz zabezpieczenie ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
2. w przypadku osoby fizycznej, działającej w imieniu firmy (osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej):
a) realizacja czynności, związanych ze złożeniem i realizacją zamówienia transportowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
c) ustalenie, dochodzenie oraz zabezpieczenie ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3. w przypadku pracownika Podwykonawcy lub osób, współpracujących z Podwykonawcą w związku z działaniami, mającymi na celu realizację współpracy/zamówienia:
a) kontakt w sprawie realizacji zamówienia transportowego, tj. dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
b) wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
c) ustalenie, dochodzenie oraz zabezpieczenie ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
ŹRÓDŁO DANYCH:
Pani/Pana dane osobowe jako:
a) osoby działającej w imieniu Podwykonawcy mogą zostać udostępnione Administratorowi przez Przewoźnika w zakresie m.in.: imię (imiona) i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, miejsce zatrudnienia,
b) pracownika/współpracownika Podwykonawcy mogą zostać udostępnione Administratorowi przez Podwykonawcę, w zakresie m.in: imię (imiona) i nazwisko, numer dowodu osobistego.
OKRES PRZECHOWYWANIA:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania współpracy między Administratorem a Podwykonawcą a po jej wygaśnięciu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających ze współpracy.
ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
b) podmioty z grupy Kapitałowej Pelion,
c) podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
POINFORMOWANIE PODMOTU DANYCH
Kontrahent zobowiązuje się do przekazania informacji, o których mowa powyżej, wszystkim osobom, których dane zostały lub zostaną przekazane Administratorowi w związku z zawarciem i wykonaniem umowy o współpracę.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH W TYM NEWSLETTER
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przesyłania informacji handlowych o aktualnej ofercie, o produktach i usługach oraz promocjach, w tym Newsletter – na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest marketing własnych produktów i usług. Przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji,
b) przesyłania informacji handlowych o aktualnej ofercie, o produktach i usługach oraz promocjach podmiotów trzecich – na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest marketing produktów i usług podmiotów trzecich. Przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji,
c) ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych, w tym w formie Newsletter.
OKRES PRZECHOWYWANIA:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone lub do momentu odwołania zgody. ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
b) podmioty z grupy Kapitałowej Pelion,
c) podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
Wyrażona zgoda może być w każdym momencie odwołana poprzez kontakt za pośrednictwem danych teleadresowych Administratora lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM KONTA UŻYTKOWNIKA
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie internetowym, świadczenia usługi sprzedaży, umożliwienie płatności oraz dostarczenia produktów oferowanych w sklepie (realizacji zamówień) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) prowadzenia ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej, rozliczania płatności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z brzmieniem przepisów m.in ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa,
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, mogącymi mieć związek z prowadzeniem przez Administratora działań oraz świadczeniem usług – na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwia założenie konta w Serwisie, zaś w przypadku składania zamówienia uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia oraz zawarcie umowy.
OKRES PRZECHOWYWANIA:
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa tj. 5 lat – licząc od roku następnego, po roku wygaśnięcia umowy na podstawie art. 74 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
b) podmioty z grupy Kapitałowej Pelion,
c) podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ PRODUKTÓW
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) świadczenia usługi sprzedaży oraz dostarczenia produktów oferowanych w sklepie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy,
b) wywiązania się z obowiązków prawnych w tym prowadzenia ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z brzmieniem przepisów m.in ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa,
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, mogącymi mieć związek z prowadzoną przez Administratora działalnością – na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
Dodatkowo, Sklep Fera przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
1. przekazania danych osobowych Użytkownika do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
a) świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu FERA usługi udostępniania infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1lit f) RODO),
b) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu FERA przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
c) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem FERA, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
2. przekazania danych osobowych Użytkowników do Twisto Polska Sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska Sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep Fera, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
3. przekazania danych osobowych Użytkowników do PayPo Sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez PayPo Sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową płatności z odroczonym terminem zapłaty i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep Fera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt. 1 i 2, dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione przez Sklep Fera innym odbiorcom lub kategorią odbiorców danych osobowych, którymi mogą być między innymi:
a) ING Bank Śląski S.A.
b) Twisto Polska Sp. z o.o.
c) PayPo Sp. z o.o.
d) Autopay S.A.
e) Tpay.pl
f) Przelewy24
g) DPD Polska
h) Inpost S.A.

Podanie danych do celu realizacji usługi jest wymogiem umownym oraz warunkiem realizacji usług oferowanych przez Sklep Fera, brak podania danych uniemożliwia skorzystanie z usług Sklepu Fera.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia oraz zawarcie umowy.
OKRES PRZECHOWYWANIA:
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa tj. 5 lat – licząc od roku następnego, po roku wygaśnięcia umowy na podstawie art. 74 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
b) podmioty z grupy Kapitałowej Pelion,
c) podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROCESEM REKLAMACJI
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – realizacja umowy oraz obwiązek prawny spoczywający na Administratorze danych w związku z Ustawą Kodeks cywilny oraz Ustawą o prawach konsumenta,
b) ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację. Brak danych umożliwiających zidentyfikowanie osoby składającej reklamację uniemożliwia przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji. Brak danych kontaktowych osoby składającej reklamację uniemożliwia odesłanie odpowiedzi na wskazany adres zamieszkania lub adres e-mail.
OKRES PRZECHOWYWANIA:
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa tj. 1 roku – licząc od rozliczenia reklamacji
ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
b) podmioty z grupy Kapitałowej Pelion,
c) podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW KONTAKTOWYCH
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) prowadzenia korespondencji telefonicznej i elektronicznej, w szczególności w zakresie odpowiedzi na pytania skierowane za pośrednictwem wiadomości mailowej, Facebook Messenger, Instagram, Thulium oraz innych dostępnych źródeł kontaktowych – na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
b) nawiązania współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
c) ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania powyższych celów.
OKRES PRZECHOWYWANIA:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Dane osobowe mogą być również w adekwatnym zakresie, pozostawione i przetwarzane przez Administratora dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia, przez okres wymagany przepisami prawa.
ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
b) podmioty z grupy Kapitałowej Pelion,
c) podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW KONTAKTOWYCH (FORMULARZ KONTAKTOWY)
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, a zatem w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci komunikacji z użytkownikami serwisu, a także w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
b) ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie.
OKRES PRZECHOWYWANIA:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie. Dane osobowe mogą być również w adekwatnym zakresie, pozostawione i przetwarzane przez Administratora dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia, przez okres wymagany przepisami prawa.
ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
b) podmioty z grupy Kapitałowej Pelion,
c) podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z NAGRYWANIEM ROZMÓW
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi i świadczonych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
b) ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Zgoda na nagrywanie jest dobrowolna, ale niezbędna do załatwienia sprawy drogą telefoniczną. W przypadku braku zgody, prosimy o kontakt osobisty, pisemny lub poprzez e-mail.
OKRES PRZECHOWYWANIA:
Dane osobowe mogą być w adekwatnym zakresie, pozostawione i przetwarzane przez Administratora dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia, przez okres wymagany przepisami prawa.
ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
b) podmioty z grupy Kapitałowej Pelion,
c) podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z WYRAŻENIEM OPINII - PROGRAM „ZAUFANE OPINIE” REALIZOWANY NA ZLECENIE FERA SP. Z O.O. PRZEZ CENEO SP. Z O.O. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz stron trzecich, którym jest weryfikacja uzyskanych opinii klientów dotyczących zakupów w sklepie internetowym Fera, w tym ocena przeprowadzanych w sklepie internetowym transakcji, dostosowanie przyszłych działań rozwojowych sklepu internetowego do oczekiwań klientów, a także poprawa jakości obsługi i realizowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
b) ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Wyrażenie opinii jest dobrowolne. W przypadku wyrażenia chęci przekazania opinii w ramach programu „Zaufane opinie” realizowanego na zlecenie Fera Sp. z o.o. przez Ceneo Sp. z o.o., Pani/Pana adres e-mail, nr zamówienia i identyfikator oferty zostanie przekazany, w celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie internetowym Fera w ramach programu „Zaufane Opinie” oraz sporządzanie w oparciu o nich zestawień rekomendacji sklepów do Ceneo Sp. z o.o., która w naszym imieniu realizuje cel wskazany w punkcie a) powyżej. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn chciałaby Pani/chciałaby Pan zmienić lub wycofać opinię z serwisu Ceneo, można to zrobić, w dowolnym momencie, poprzez bezpośredni kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected], która w naszym imieniu zrealizuje Pani/Pana prośbę.
OKRES PRZECHOWYWANIA:
Dane osobowe mogą być w adekwatnym zakresie, pozostawione i przetwarzane przez Administratora dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia, przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadku wyrażonej opinii, będzie ona stanowiła integralną część oceny rocznej sklepu Fera, w serwisie Ceneo do momentu jej zmiany bądź wycofania.
ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w tym Ceneo Sp. z o.o.
b) podmioty z grupy Kapitałowej Pelion,
c) podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU UMOŻLIWIENIA PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ DOTYCZĄCYCH ZAGINIONYCH ZWIERZĄT
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
d) udostępnienia narzędzia pozwalającego na publikację ogłoszeń o zaginionych zwierzętach, tym samym umożliwienie kontaktu w celu przekazania informacji o zwierzęciu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana poprzez bezpośredni kontakt na adres e-mail: [email protected] lub [email protected]
e) ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania powyższych celów.
OKRES PRZECHOWYWANIA:
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane do momentu jej zmiany bądź wycofania. Dane osobowe mogą być również w adekwatnym zakresie, pozostawione i przetwarzane przez Administratora dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia, przez okres wymagany przepisami prawa.
ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
d) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
e) podmioty z grupy Kapitałowej Pelion,
f) podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.


III. Zakres danych osobowych

Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie, realizacji zamówienia lub składania reklamacji:
1. Imię i Nazwisko
2. Adres Zamieszkania
3. Adres Dostawy - jeśli jest inny niż Adres Zamieszkania
4. Adres Poczty Elektronicznej (adres e-mail)
5. Numer Telefonu
6. Nazwa i adres URL wykonanej akcji
7. Data i godzina pobrania
8. Ilość przesłanych danych
9. Powiadomienia o pomyślnym wykonaniu akcji (kod odpowiedzi HTTP)
10. Dostawca usług internetowych użytkownika
11. Adres IP i dostawca wnioskujący
12. Typ i wersja przeglądarki
13. System operacyjny
14. Referer URL (tj. poprzednio odwiedzana strona).

IV. Pliki Cookie

W momencie odwiedzenia przez Użytkownika Serwisu, gromadzone są pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) czyli małe pliki tekstowe, zawierające niewielkie ilości informacji, które pobierane są podczas odwiedzania Serwisu i przechowywane na Urządzeniu Użytkownika. Pliki cookie są powszechnie stosowane w celu usprawnienia działania witryn internetowych, a także dostarczenia informacji ich właścicielom.
1. W ramach Serwisu wykorzystywane są poniższe rodzaje plików cookie:
a) Cookie sesyjne: tymczasowe informacje przechowywane na Urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookie sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b) Cookie trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookie trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
c) Niezbędne cookie: niezbędne pliki cookies, których wykorzystanie jest niezbędne do umożliwienia realizacji podstawowych funkcji, takich jak sprawne poruszanie się po witrynie internetowej, czy dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny internetowej. Bez tych plików cookie Serwis może nie działać prawidłowo.
d) Funkcjonalne cookie: ten rodzaj cookies pomaga Administratorowi poprawiać efektywność prowadzonych działań Użytkownika oraz dostosowywać je do potrzeb i preferencji Użytkownika np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych w Serwisie.
e) Reklamowe cookie: te pliki cookies pozwalają na odpowiednie dostosowanie treści reklamowych do zainteresowań Użytkownika, nie tylko w naszym Serwisie, ale także poza nim. Reklamowe pliki cookie mogą być instalowane za pośrednictwem Serwisu, również przez podmioty współpracujące z Administratorem. Na podstawie informacji z tych plików cookie oraz aktywności w innych witrynach internetowych, budowany jest profil zainteresowań Użytkownika. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i angażujące dla poszczególnych Użytkowników.
f) Analityczne cookie: analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt oraz źródeł ruchu występujących w naszym Serwisie. Pomagają ustalić Administratorowi, jak Użytkownik porusza się po Serwisie. Dzięki tym danym Administrator może analizować statystyki oraz raporty dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz poprawiać jej wydajność.
W ramach Serwisu wykorzystywane są także pliki cookie podmiotów współpracujących (osobnych dostawców usług), co oznacza, że na Urządzeniu Użytkownika odwiedzjącego Serwis, zapisują się również pliki cookie pochodzące od podmiotów współpracujących. Ich wykaz wraz z informacjami dot. przetwarzania plików cookie znajduje się poniżej.
2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookie do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookie.

V. Cele, w jakich wykorzystywane są Własne Cookie

1. Administrator wykorzystuje Cookie Własne w następujących celach:
a) Konfiguracji serwisu:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
• rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację
i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
• zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
• zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
• rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
b) Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w Serwisie oraz utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
c) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
d) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora:
• realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych,
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, • zapamiętania lokalizacji Użytkownika,
• poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji,
• analiz i badań oraz audytu oglądalności,
• tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
• zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

VI. Cele, w jakich wykorzystywane są Zewnętrzne Cookie

1. Administrator usługi wykorzystuje Cookie Zewnętrzne w następujących celach:
a) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
• youtube.com [administrator cookie: Google LLC z siedzibą w USA],
b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
• Google Analytics [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA],
• Google Ads [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA],
• doubleclick.net [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA],
• Google Marketing Platform
c) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
• Google AdSense [administrator cookie: Google LLC z siedzibą w USA],
• Euvic [administrator cookie: Euvic Performance sp. z o. o. z siedzibą w Polsce],
• Synerise [administrator cookie: Synerise S.A. z siedzibą w Polsce]
• Meta Platform Ireland LTD z siedzibą w Irlandii],
• Awin AG
• Microsoft

d) zalogowania do serwisu za pomocą serwisu zewnętrznego:
• Facebook Connect [administrator cookies: Meta Platforms Inc. z siedzibą. w USA lub Meta Platform Ireland LTD z siedzibą w Irlandii],
e) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
• google.com [administrator cookie: Google LLC z siedzibą w USA],
• facebook.com [administrator cookies: Meta Platforms Inc. z siedzibą w USA lub Meta Platform Ireland LTD z siedzibą w Irlandii],
• instagram.com [administrator cookies: Meta Platforms Inc. z siedzibą w USA lub Meta Platform Ireland LTD z siedzibą w Irlandii],
f) prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
• opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu],
g) wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
• Thulium [administrator cookies: Thulium sp. z o.o. z siedzibą w Polsce],
h) rozpoznawania lokalizacji Użytkownika:
• google.com - [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA],
i) realizacji płatności:
• tpay.pl [administrator cookies: Krajowy Integrator Płatności S.A.],
• imoje oraz Twisto [administrator cookies: ING BANK Śląski / Twisto Sp. z o.o.],
• Autopay [administrator cookies: Autopay S.A. z siedzibą w Polsce],
• PayPo [administrator cookies: PayPo S.A. z siedzibą w Polsce],
j) wysyłki mailingu, wiadomości push oraz prezentacji treści personalizowanych:
• Synerise [administrator cookies: Synerise S.A. z siedzibą w Polsce].
2. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tych administratorów, skorzystaj z następujących linków:
a) https://policies.google.com/privacy,
b) https://www.facebook.com/policy.php,
c) https://www.facebook.com/policies/cookies/,
d) https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pL,
e) https://www.salesforce.com/company/privacy/,
f) https://secure.tpay.com/partner/pliki/cookies-policy-PL.pdf


VII. Podstawy prawne i czas przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem Cookies

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, osób posiadających konto, dokonujących zakupy, pozyskanych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem w szczególności dostarczenia usług i funkcjonalności Serwisu,
z którego Użytkownik korzysta. W tym przypadku okres przetwarzania danych uzależniony jest od rodzaju i celu świadczonej usługi, ew. roszczeń oraz obowiązujących przepisów prawa.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, osób nieposiadających konta, niedokonujących zakupów, pozyskanych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co oznacza, że przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie niezakłóconego korzystania z naszego Serwisu. W tym przypadku dane przetwarzane są do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane mogą być również przetwarzane w związku z okresem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (do czasu ich przedawnienia).
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku ze stosowanie funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych (i innych niż niezbędne) plików cookies jest art. 6 ust. 1 a RODO tj. zgoda na instalację i wykorzystanie plików cookies, zgodnie z ich zastosowaniem przekazanym za pośrednictwem platformy do zarządzania zgodami cookies, wyrażona osobno dla każdej z wymienionych grup plików cookies. W tym przypadku dane przetwarzane są na czas wyrażonej zgody. Dane mogą być również przetwarzane w związku z okresem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (do czasu ich przedawnienia).

VIII. Odbiorcy danych

1. W związku z wykorzystaniem plików cookies, dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom współpracującym - podmiotom wskazanym w punkcie VI oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie Administratora w związku z realizacją usług, m.in. korzystania z narzędzi umożliwiających zarządzanie zgodami cookies. W związku z przekazywaniem danych, co do zasady nie dochodzi do transferu danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy), jednakże w niektórych sytuacjach, ze względu na charakter współpracy może jednak dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niemniej w tym przypadku przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może nastąpić wyłącznie gdy spełnione zostaną warunki określone w Rozdziale V RODO, tj. m.in. (i) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; (ii) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; (iii) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; (iv) inne zabezpieczenia spełniające odpowiedni stopień ochrony w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.

IX. Zarządzanie plikami cookies i prawa Użytkownika

1. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika.
2. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) z której korzysta Użytkownik. Poniżej zamieszczamy wskazówki dotyczące sposób zarzadzania plikami cookies w popularnych przeglądarkach internetowych:
• Google Chrome
Menu > Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > Pliki cookie i inne dane witryn
• Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia
• Microsoft Edge
Menu > Ustawienia > Pliki cookie i uprawnienia witryny > Zarządzaj plikami cookie i danymi oraz usuwaj je
• Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka
• Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies
3. Użytkownik może także usunąć pliki cookie, które znajdują się już na jego Urządzeniu, wykorzystując z dostępnych narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pomocą którego korzysta z Serwisu.
4. Użytkownik musi pamiętać, że ograniczenie zapisu plików cookies i/lub ich usuniecie z Urządzenia Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działania niektórych z funkcji Serwisu, a także może powodować utratę niektórych zapisanych informacje (np. zapisane dane logowania, preferencje witryny internetowej).
5. Obok plików cookies Sklep Fera może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo do Serwisu. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane celu analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników Serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Użytkowników danymi osobowymi.
6. W zakresie danych osobowych, w związku z wykorzystaniem plików cookies, Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa wskazane w treści punkcie II Polityki Prywatności. W celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu email: [email protected] z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych bądź bezpośredni kontakt z Administratorem.
7. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org.

X. INFORMACJE KOŃCOWE

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności poprzez umieszczenie nowej Polityki Prywatności w Serwisie.
Zawsze aktualna treść Polityki Prywatności znajduje się na stornie www.fera.pl
W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected], bądź bezpośrednio z Administratorem.